Algemene voorwaarden van School of Joy

E-mailadres: ayla@schoolofjoy.nl                                           

KvK-nummer: 72608099
Btw-identificatienummer: NL001550386B49
Rechtspersoon: Eenmanszaak                                                                                                           

Voorwaarden per 1-7-2021

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen School of Joy en de Wederpartij.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument of afnemer gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan. Onder Wederpartij zijn zowel de cliënt die hypnosesessies afneemt, de deelnemer aan de opleiding, het lid met een gratis of betaald lidmaatschap en de afnemer van de digitale inhoud en/of diensten op afstand.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die School of Joy voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en School of Joy, waarbij in het kader van een door de School of Joy georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:  de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

School of Joy: School of Joy, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72608099.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en School of Joy, waarbij in het kader van een door de School of Joy georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik, wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen

Modelformulier voor herroeping: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Opleiding: Het aanbod van School of Joy kan bestaan uit opleiding, training, cursussen, workshops, seminars hierna opleiding genoemd, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt tussen een docent van School of Joy dan wel een docent van een ander instituut.

Hypnosesessie: Dit betreft een individuele afspraak met een hypnotherapeut van School of Joy, waarbij de Wederpartij een specifieke doelstelling formuleert om tijdens de sessie aan te werken.

Groepshypnose sessies: Dit betreft sessies waarbij een hypnotherapeut van School of Joy met een groep werkt aan een specifieke doelstelling.

GAT: De geschilleninstantie inzake de individuele hypnosesessies

Zorgaanbieder: Therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd Catcollectief

Sessieovereenkomst: Gesloten (behandel) Overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt. Zie artikel 8.

Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van School of Joy en Overeenkomst zowel op afstand als op andere wijze afgesloten tussen School of Joy en Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met School of Joy, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden via een link in de betreffende digitale bestelformulieren op de websites dan wel meegezonden met de bevestigingen van aanmelding voor opleiding. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld via de website van School of Joy.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden er tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn worden deze bij het aanbod vermeld. Daar waar het opleiding betreft zijn deze in de bevestiging van aanmelding opgenomen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden School of Joy en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien School of Joy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat School of Joy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met School of Joy zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 - Het aanbod

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

School of Joy kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is School of Joy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij School of Joy anders aangeeft.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 - De overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt School of Joy langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de School of Joy is bevestigd, kan de Wederpartij de Overeenkomst ontbinden.

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft School of Joy passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal School of Joy daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

School of Joy behoudt zich het recht voor om deelnemers aan opleiding te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Artikel 5 - Wijzigen overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt School of Joy de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. School of Joy zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal School of Joy de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal School of Joy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal School of Joy proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

School of Joy zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan School of Joy kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en School of Joy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 - Bedenktijd en herroepingsrecht

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

 

6.1. Bij producten:

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft School of Joy het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. School of Joy mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

School of Joy mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de kalenderdag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De Consument kan een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden op grond van het herroepingsrecht vanwege de aard van het aangeschafte product.

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De Wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als School of Joy hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte Informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De genoemde bedenktijd gaat in op de kalenderdag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de kalenderdag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan School of Joy.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de School of Joy.

De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Consument zendt het product in een deugdelijke verpakking terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door School of Joy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als School of Joy niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als School of Joy aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 6.2. Bij opleiding:

Na datum aanmelding voor een opleiding kan binnen 14 kalenderdagen kosteloos geannuleerd worden. Voorts kan de opleiding tot zeven kalenderdagen vóór aanvang geannuleerd worden, waarbij de deelnemer het recht heeft op teruggave van het opleidingsgeld met uitzondering van het bedrag van (eventuele) aanbetaling of inschrijfkosten welk bedrag als kosten in rekening wordt gebracht.

De Wederpartij meldt binnen 14 kalenderdagen schriftelijk de annulering voor deelname aan de opleiding.

6.3 Uitsluiting herroepingsrecht

School of Joy sluit de volgende diensten uit van herroepingsrecht:

 • Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, zoals individuele of groep hypnosesessies en opleiding.
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop School of Joy geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen.
 • Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden.
 • Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden.

 

Artikel 6.4 Verplichtingen van School of Joy bij herroeping

Als School of Joy de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

School of Joy vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door School of Joy in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt, maar kan wachten met terugbetalen hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

School of Joy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan School of Joy kenbaar heeft gemaakt.

School of Joy zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien School of Joy gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan School of Joy heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij School of Joy schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij School of Joy alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat School of Joy zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat School of Joy binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Bij annulering door School of Joy wordt het reeds betaalde binnen 14 kalenderdagen aan

Wederpartij terugbetaald. School of Joy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

 

 

Artikel 8 - Voorwaarden sessieovereenkomsten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Sessieovereenkomsten gesloten tussen School of Joy (in deze bepaling aangeduid als: ‘zorgaanbieder’) en de Wederpartij.

 

8.1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden van een Wederpartij, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

 

8.2. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondeling informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een Sessieovereenkomsten komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de Wederpartij of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de Wederpartij, dan komt de Overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een Sessieovereenkomsten kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

8.3. Duur van de sessieOvereenkomst en ontbinding

Tenzij in de Sessieovereenkomsten anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de Overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

Ieder der partijen is, onververminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Sessieovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

 • De Wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de Wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Enig recht van de Wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de Wederpartij op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de Wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de Wederpartij heeft op de zorgaanbieder.

8.4. Annulering

Annulering van afspraken voortvloeiend uit een Sessieovereenkomsten dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de Wederpartij geen kosten verschuldigd
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de Wederpartij 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de Wederpartij 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van de Wederpartij wordt verschoven naar een latere datum is de Wederpartij bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

8.5. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de Wederpartij die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

De zorgaanbieder zal rapportages over behandeling/behandeltrajecten op aanvraag van de Wederpartij verstrekking met inachtneming van de AVG.

 

8.6. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de Sessieovereenkomsten niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de ) personen die met de uitvoering van de Sessieovereenkomsten is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij is staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

 

8.7. Facturering en betaling

Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. /omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

Dienstverlening voor de particuliere Wederpartij dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

Dienstverlening voor Wederpartij niet zijnde particulieren, al door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de Wederpartij binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekeningen, aan de zorgaanbieder te betalen.

Indien na de datum van de totstandkoming van de Sessieovereenkomsten een of meer prijsfacturen een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

Bij overschrijving van de betalingstermijn is de Wederpartij, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De Wederpartij is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de Wederpartij. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld Overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

8.8 Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de Wederpartij voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Wederpartij door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade welke voortvloeiend uit de door haar eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten-verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de Wederpartij, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

 

8.9. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om dit geschil kennis te nemen.

Op de tekst inzake de voorwaarden Sessieovereenkomsten is het auteursrecht van  https://gatgeschillen.nl van toepassing.

 

Artikel 9 - Betalingen

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 Aan btw-plichtige bedrijven wordt de wettelijke btw doorberekend.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door School of Joy aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op een door School of Joy aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

Indien bij het volgen van een beroepsopleiding de mogelijkheid wordt gegeven tot het betalen in termijnen gaat de Wederpartij de verplichting aan tot het betalen van alle termijnen.

De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de School of Joy te melden.

Wederpartijen van hypnosesessies betalen onmiddellijk na de sessie. In het geval in overleg een factuur wordt verzonden geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door School of Joy is gewezen op de te late betaling en School of Joy de Wederpartij een termijn van 14 kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-kalenderdagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de School of Joy gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40. School of Joy kan ten voordele van de Consument /afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van School of Joy en de verplichtingen van de Wederpartij jegens School of Joy onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is School of Joy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is School of Joy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst School of Joy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van School of Joy kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van School of Joy kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
 • Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van School of Joy op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien School of Joy de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is School of Joy niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door School of Joy geleden schade.

Artikel 11 - Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft School of Joy het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is School of Joy bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst School of Joy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van School of Joy kan worden gevergd.

School of Joy behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 - Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan School of Joy of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop School of Joy geen invloed kan uitoefenen en waardoor School of Joy niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: een tekortkoming van de externe hosting providers en toeleveranciers van School of Joy. onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatie–   voorzieningen, Denial of Services (DoS) aanvallen, belemmeringen als gevolg van de door het door lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur. uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door School of Joy in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel School of Joy als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt School of Joy zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien School of Joy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is School of Joy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

School of Joy staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door School of Joy, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de School of Joy kan doen gelden indien School of Joy is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van School of Joy, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

School of Joy streeft naar duidelijkheid en openheid in de communicatie die plaatsvindt met Wederpartij en is betrokken bij het voldoen aan alle bepalingen uit Overeenkomsten. Vragen en suggesties voor verbetering worden zorgvuldig overwogen.

Het klachtenreglement is bedoeld om aan te geven hoe School of Joy omgaat met een klacht.

Een klacht is een uiting van ongenoegen over de levering van een product, dienst, opleiding of hypnosesessie of de manier waarop door iemand in dienst van School of Joy is behandeld.

Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld volgens de hieronder opgenomen klachtenregelingen.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal School of Joy de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen.

Pas wanneer School of Joy de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

 

14.1. Klachtenregeling betreffende digitale en fysieke producten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij School of Joy.

Bij School of Joy ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door School of Joy binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

School of Joy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van School of Joy. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

School of Joy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van Consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van School of Joy of zijn leidinggevende ondergeschikten.

School of Joy is niet aansprakelijk in geval van overmacht waarbij wordt verstaan externe oorzaken die niet te voorzien zijn en waarop School of Joy geen invloed kan uitoefenen en waardoor School of Joy niet is staat is om haar verplichtingen na te komen zoals ziekte, brand, bedrijfs- en technische storen betreffende de locatie van opleiding.

School of Joy is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De Wederpartij dient de schade waarvoor School of Joy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de schade aan School of Joy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien om welke reden dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van School of Joy in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar driemaal in rekening gebrachte en door Consument/Afnemer betaalde honorarium, tot een maximum van €1000,–. Aansprakelijkheid voor mondeling, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

Elke aansprakelijkheid van de Wederpartij voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens School of Joy is uitgesloten.

Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgewenst ter beschikking gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt ieder invorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip op waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens School of Joy indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door School of Joy aan Wederpartij verleende dienst. School of Joy heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 16 - Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart School of Joy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien School of Joy door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden School of Joy zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van School of Joy en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 17 – Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens School of Joy en de door School of Joy (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij School of Joy ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 18 - Copyright verklaring en intellectuele eigendom

Van de Wederpartij die deelneemt aan een opleiding kan ondertekening van een copyright verklaring worden gevraagd, waarbij de Wederpartij nadrukkelijk ondertekent dat het ontvangen opleidingsmateriaal in welke vorm dan ook het intellectuele eigendom is van School of Joy of andere belanghebbenden en dat vermenigvuldiging van het materiaal op welke wijze dan ook niet is toegestaan.

School of Joy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving School of Joy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 - Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan School of Joy verstrekt, zal School of Joy zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

School of Joy mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is School of Joy niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak School of Joy gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en School of Joy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is School of Joy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat School of Joy de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

School of Joy behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20 - Nadere bepaling ten aanzien van digitale inhoud

De Wederpartij die digitale inhoud afneemt in de vorm van een audio-, video- of tekstbestand, dan wel gebruik maakt van gedownloade bestanden of streaming content al dan niet op drager gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat de digitale inhoud uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik en zal deze niet kopiëren om op enigerlei wijze te distribueren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 21 - Wijziging Algemene Voorwaarden

School of Joy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

School of Joy zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 kalenderdagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum, dan wel onder een betreffende download link.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij School of Joy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen School of Joy en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

 

School of Joy

Damrak 369-35A

1012ZJ Amsterdam

ayla@schoolofjoy.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

 

 

[aanduiding product]*

 

 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

 

 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*

 

 

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*

 

 

[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 

– [Naam Consumenten(en)/afnemer]

 

 

– [Adres Consument(en)]

 

 

 

[Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.