Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 7-6-2024

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Ayla Oostrom via ayla@schoolofjoy.nl

School of Joy, gevestigd aan de Soembawastraat 62, levert diensten en producten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten en de verkoop van producten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor het aanmelden voor een cursus of opleiding kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn in het kader van de opleiding zoals aanwezigheid, resultaten, feedback, certificaat/diplomagegevens etc. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

School of Joy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

School of Joy, gevestigd aan de Soembawastraat 62, levert diensten en producten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten en de verkoop van producten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor het aanmelden voor een cursus of opleiding kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn in het kader van de opleiding zoals aanwezigheid, resultaten, feedback, certificaat/diplomagegevens etc. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

School of Joy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

School of Joy verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ayla@schoolofjoy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

School of Joy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor een zorgvuldige afhandeling van bestellingen en aanmeldingen voor onze diverse vormen van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • School of Joy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

School of Joy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van School of Joy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

School of Joy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Opleiding/cursussen School of Joy bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk o.a. voor het opnieuw kunnen verstrekken van een kopie van het diploma, uitnodigen voor opvolgingsbijeenkomsten.
 • Voor het bewaren van de gegevens over de gezondheid wordt de wettelijke termijn van 20 jaar aangehouden. Bij minderjarigen gaat deze termijn in vanaf het moment dat zij 18 zijn.
 • School of Joy mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

School of Joy deelt jouw gegevens niet met andere partijen met uitzondering van een aantal opleidingen en masterclasses. Daar waar van het delen van gegevens sprake is, bijvoorbeeld voor het mogen uitreiken van een diploma of certificaat, wordt in het aanmeldformulier expliciet toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. School of Joy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

School of Joy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School of Joy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ayla@schoolofjoy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . School of Joy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

School of Joy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ayla@schoolofjoy.nl